AlcoSpray 50 ml - 81.6 % alcohol

  • 29 kr
I lager
Lagersaldo: 25
Artikelnummer: 3760196022183
Dela
HAND & YTDESINFEKTION

Desinficerar snabbt händer och ytor utan vatten, tvål eller sköljning.
Torka inte händerna.

Baktericid
Virucide *
* Enligt standarderna AFSSAPS (Agence Française deSécurité Sanitaire et des
Produits de Santé). Yttrande av 2009-05-28. Effektivt gentemot virus A (H1N1).

Mycket enkel användning: Spraya produkten på händerna och föremål som ska rengöras. Låt torka och på mindre än 30 sekunder är händer och ytor rena och torra.

Aktiva ämnen: Etanol (CAS-nr: 64-17-5): 81,6% (volym / volym)
Sammansättning: 81,6% vegetabilisk alkohol, inte denaturerad av ftalater.
3 eteriska oljor (citron, eukalyptus och pepparmynta).
Innehåller trans-menton och d-limonen (finns naturligt i eteriska oljor).

Sammansättning överensstämmer med biocidbestämmelserna. Biocid TP01 & TPO2.

Användningsinstruktioner:

HAND: Applicera en 3 ml dos på varje ren hand, gnugga i 30 sekunder. Låt torka. Upprepa flera gånger under dagen.

YTOR: Spraya produkten på rena ytor. Låt torka. Applicera en gång om dagen eller vid misstänkt kontaminering.

Försiktighetsåtgärder vid användning:
Fara: Mycket brandfarlig vätska och ångor. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka hudallergi. Vid irritation eller utslag: kontakta läkare. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara behållaren eller etiketten tillgänglig vid samråd med läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de är lätt avlägsnade. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår: kontakta läkare.
Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rök inte. Undvik utsläpp till miljön. Kassera innehållet och dess behållare i lämpliga samlare i enlighet med lokala bestämmelser. Återanvänd inte förpackningen. Släng inte rester i avlopp och vattendrag. Spraya inte mot lågan.